CALL CENTER : 02 129 5555
รศ.นพ. ศิริพรชัย ศุภนคร
สาขาความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อนุสาขาศัลยศาตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

 

การศึกษา  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       

วุฒิบัตร 

  • วุฒิบัตรสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, แพทยสภา
  • อนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, แพทยสภา

 

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 09.00 น. - 12.00 น. ศูนย์หู คอ จมูก
วันพุธ 09.00 น. - 12.00 น. ศูนย์หู คอ จมูก