CALL CENTER : 02 129 5555
ผศ.นพ. ปราโมทย์ ไพรสุวรรณา
สาขาความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

การศึกษา  :  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วุฒิบัตร : 

  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุมัติบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • Certificate in Neonatol & perinatal medicine (University Hospital of Cincinnati, Ohio, USA)

 

วัน เวลา สถานที่
วันเสาร์ 10.00 - 14.00 น. ศูนย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด