CALL CENTER : 02 129 5555
นพ. ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล
สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : จอตาและวุ้นตา

 

การศึกษา  :  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วุฒิบัตร : 

  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา อนุสาขาจักษุวิทยาโรควุ้นตาและจอประสาทตา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย