CALL CENTER : 021295555
ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าอาหาร ราคารวม

Standard room

3,100 1,500 500 660 5,760

Deluxe room
3,500 1,500 500 660 6,160

Platinum room
8,500 1,500 750 660 11,410

Executive Suit
11,000 1,500 750 660 13,910

President  room
13,000 1,500 2,000 660 17,160
CCU (ICU,CCU) LR
  ICU  4,500 3,000 500 660 8,660
 CCU  5,000 3,000 500 660 9,160
 Nursery (New born)  800 1,300 500 - 2,600
 NICU  2,000 3,000 500 - 5,500
 LR   3,500 3,000 500 - 7,000
 
ค่าบริการเตียงเสริม 1,800 1,300 500 660 4,260

 

หมายเหตุ :
 

  1. อัตราดังกล่าวเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า