CALL CENTER : 021295555

      ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดตามศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละท่าน ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด และให้การรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เน้นการรักษาแบบเป็นทีม โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จะตรวจและประเมินเบื้องต้นและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่าน และให้การรักษาผู้ป่วยด้วยทีมสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญเฉพาะด้านตามมาตรฐานสากล เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักสันทนาการ และนักกายอุปกรณ์

การบริการ

      เวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน เป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ได้แก่ โรคระบบข้อต่อกล้ามเนื้อ อาการอ่อนแรงหรือผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวจากระบบประสาท โดยใช้การผสมผสานข้อดีของศาสตร์อันหลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการที่เป็นแล้วยังช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการรักษาโรคตามแบบแผนปัจจุบันมีข้อดี คือ สามารถรักษาโรคที่มีอาการรุนแรงให้มีอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือทางกายภาพที่ทันสมัย ได้แก่ Ultrasound combine with interferential wave, LASER, ANODYNE, Horizontal therapy, Odamed, EECP, Hyperbaric oxygen therapy เป็นต้น แต่สำหรับในโรคเรื้อรังการใช้ศาสตร์แพทย์ทางเลือกนั้นมีข้อดีตรงที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการและป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมได้ ได้แก่ การนวดไทย, สัมผัสปรับสมดุลร่างกาย (จัดกระดูกไทย), มณีเวช, กัวซา, คีเลชั่นบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน ของโรงพยาบาลปิยะเวท จึงเป็นการนำข้อดีของศาสตร์ทั้งแผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกดังที่กล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้รวมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษา, ป้องกันการเกิดอาการซ้ำและส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี

      กายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรอง การบริการครอบคลุมถึงการรักษาด้วยคลื่นความร้อนอัลตราซาวด์ การดึงหลัง ประคบร้อน การนวด การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า การฉายแสงเลเซอร์ การให้ยาบรรเทาปวด การยืดกล้ามเนื้อ การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายอยู่กับที่ การฝึกการเคลื่อนไหวและทรงตัว การกายภาพทรวงอก และกายภาพระบบหัวใจและหลอดเลือด

      กิจกรรมบำบัด โดยนักกิจกรรมบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรอง ครอบคลุมถึงการกระตุ้นเมื่อเริ่มมีพัฒนาการ ฝึกการคิด ฝึกการรับรู้ การกระตุ้นกล้ามเนื้อเกี่ยวกับระบบช่องปาก การจัดการการเคี้ยวและกลืน กิจกรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน การปรับอุปกรณ์ การออกกำลังกายรยางค์ส่วนบน การฝึกการทำงานแขนและการปรับสภาพของบ้าน

      อรรถบำบัด (การแก้ไขการพูดและทักษะการสื่อสาร) ให้บริการอรรถบำบัดโดยนักอรรถบำบัดที่มีทักษะสูง บริการของเราครอบคลุมถึงการประเมินการพูด การฝึกพูดสำหรับผู้มีปัญหาด้านการสื่อสาร และภาวะหลังการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

• การตรวจประเมินกระดูกและข้อด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
• บริการประเมินด้วยไฟฟ้า แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะใช้เครื่อง NCS/EMG ที่ทันสมัย เพื่อประเมินสภาพทั่วไปของกล้ามเนื้อ เช่น รากประสาท

   หรือการกดทับเส้นประสาท ความเสียหายของเส้นประสาท และ โรคกล้ามเนื้อ