CALL CENTER : 021295555

คณะแพทย์

นพ. ศิระ เลาหทัย สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ผ่าตัดส่องกล้องบริเวณช่องอก ( ปอด และ ต่อมไทมัส )
นพ. ประชิต ธีรศาสตร์ สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
ดร.นพ. กฤษณ์ กิติสิน สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทั่วไป สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
นพ. พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทั่วไป สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ผ่าตัดผ่านกล้อง , ศัลยกรรมโรคอ้วน
ผศ.นพ. ภิเษก บุญธรรม สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
รศ.นพ. ประพันธ์ กิติสิน สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทั่วไป สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
นพ. สราวุธ ฐานะวุฑฒ์ สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -