CALL CENTER : 021295555

คณะแพทย์

พญ. ภรณ์ลดา ศัลกวิเศษ สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. วรพจน์ ศรีมานันท์ สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : จักษุวิทยาเด็กและตาเข , ประสาทจักษุ
พญ. พัชราพร จันทรปรรณิก สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
นพ. ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : จอตาและวุ้นตา
พญ. สุธาภัทร์ นิลพัฒนากร สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ต้อหิน
นพ. สิทธิโชค นาคะพงศ์ สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ต้อหิน
ศ.นพ. พรชัย สิมะโรจน์ สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : การผ่าตัดแก้ไขสายตา , Ocular Electrophysiology
พญ. ชลธิชา จารุมาลัย สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. จุไรรัตน์ วัจนะมงคล สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์ สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา