รายละเอียดแพ็คเกจ
จำนวน
ราคา (บาท)

ราคาแพ็คเกจรวม

0

บาท

0

บาท

ส่วนลด

0

บาท

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง

0

บาท

ราคารวมสุทธิ

บาท

0

ข้อมูลการออกใบเสร็จ

หมายเหตุ

*ไม่สามารถคืนเงินได้
*ใบเสร็จจะออกตามข้อมูลที่ท่านทำรายการไว้ โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยท่าน สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่เคาน์เตอร์การเงิน ณ โรงพยาบาล เท่านั้น

ช่องทางการชำระเงิน

Visa
Secured by
Simply spend at least 3,000 baht per transaction.
Able to select your preferred range from 3 to 10-month periods. (depends on bank credit card)
Secured by
Secured by
Secured by
Secured by